Bestyrelsen består af:


Formand: Jacob Vestervig, Spiseriet Anholt, tlf. 53 63 17 71

Næstformand: Jacob Garde, Orakel Bar

Kasserer: Jens Rosendal, Anholt Camping

Medlem: Liselotte Arentz Sørensen, Anholt Taxi

Medlem: Tanja Bryder, Anholt B&B


Suppleant: Catherine Wallentin, Restaurant Algot/Tanternes Hus
Vedtægter


§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn: ErhvervAnholt


Stk. 2. Foreningens hjemsted er Anholt, Norddjurs Kommune


§2. Formål

Stk. 1. Foreningens hovedformål er:
At varetage medlemmernes generelle interesse i forhold til kommune og andre offentlige myndigheder.


Stk. 2. Foreningen kan have andre formål, når bestyrelsen vedtager det. Det være sig praktiske gøremål, deltagelse i projekter mm.


§3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver ejer eller forpagter, der med et CVR-nr. driver virksomhed med adresse på Anholt, og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk.1a: DagliBrugsen Anholt er som forening undtaget kravene i stk. 1 og kan optages som medlem, såfremt bestyrelsen vedtager det.

Stk. 2. Indmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle mellemværende med foreningen afvikles.

Stk. 4. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk. 5. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, herunder modarbejder foreningens formål, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Stk. 6. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 7. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.


§4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af august måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via mail med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde-, tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er virksomheder, der rettidigt har indbetalt kontingent. Max. 2 personer per virksomhed.

Hver virksomhed har dog kun én stemme. Har man flere CVR-numre/SE-numre med adresse på Anholt har disse ikke yderligere stemmer. Ved tvivl afgør bestyrelsen, om man er stemmeberettiget.

Der kan stemmes ved fuldmagt; hver virksomhed kan dog maksimum medbringe én fuldmagt.

Det er lovligt at deltage digitalt på en generalforsamling, og her gælder samme regler som ved fysisk fremmøde. Ved skriftlig afstemning må man alliere sig med en af de tilstedeværende til at udfylde stemmesedlen.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • 1) Valg af dirigent
  • 2) Valg af referent
  • 3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • 4) Regnskabsaflæggelse
  • 5) Fastsættelses af kontingent  
  • 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 7) Valg af suppleanter
  • 8) Valg af revisor og revisorsuppleant
  • 9) Behandling af indkomne forslag
  • 10)  Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og skal udsendes til medlemmerne.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 8. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens to andre er på valg i lige år.


§5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det over for bestyrelsen. I begge tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest 4 uger efter anmodningen er fremsat.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen efter vedtagne formålsparagraffer, vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder konstituerende bestyrelsesmøde senest 14 dage efter ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden, og i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde, og herefter afholdes bestyrelsesmødet, senest 2 uger efter anmodningen er fremsagt.


§7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for det af kassereren ajourførte regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Køb, salg, pantsætning af fast ejendom samt lånoptagelse skal godkendes på generalforsamling.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres på en ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af medlemsskaren stemmer for.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted på to hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, hvis 2/3 af medlemsskaren stemmer for.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11. Datering

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling mandag 13. september 2021.